Privacyverklaring werknemers, medewerkers en sollicitanten

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Balans verwerkt voor haar werknemers; en sollicitanten.

Indien u een samenwerking met Balans aangaat of om een andere reden persoonsgegevens aan Uitgeverij Balans verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Uitgeverij Balans VOF, Keizersgracht 117, 1015 CJ, Amsterdam, KvK 612 42 691

 

 1. Welke gegevens verwerkt Uitgeverij Balans en voor welk doel?

2.1  In het kader van onze samenwerking kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Bedrijfsnaam
 4. Aanhef
 5. Functie
 6. Initialen
 7. Burgerlijke staat
 8. Geslacht
 9. Telefoonnummer
 10. Adressen
 11. E-mailadressen
 12. Bankrekeningnummer
 13. BSN-gegevens
 14. Kopie paspoort

 

2.2    Uitgeverij Balans verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

        

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkings- en arbeidsovereenkomst;
 2. om arbeidsverzekeringen en pensioenovereenkomsten af te sluiten;
 3. voor het doen van een loonbelastingverklaring.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1    Uitgeverij Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. Voor de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs geldt een fiscale bewaarplicht van 5 jaar nadat een werknemer uit dienst is. Voor de overige gegevens geldt een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

3.1    Uitgeverij Balans verwijdert sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Wij hanteren hiervoor maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Uitgeverij Balans passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Uitgeverij Balans gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Uitgeverij Balans. Met de verwerkers heeft Uitgeverij Balans een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Balans zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Uitgeverij Balans uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. Uitgeverij Balans zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Uitgeverij Balans u hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien u klachten hebt over de wijze waarop Uitgeverij Balans uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl).

 

 1. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.