Privacyverklaring creatieven en leveranciers

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Balans verwerkt van haar creatieve medewerkers en leveranciers betrokken bij de uitgeefactiviteiten (zoals auteurs, rechthebbenden, vormgevers, vertalers, illustrators, fotografen, drukkers, beeldbanken, agenten en overige dienstverleners).

Bent u een (promotionele) partner, een klant, afnemer, websitebezoeker of perscontact? Dan hebben wij een op maat gemaakte Privacyverklaring voor u. Deze kunt u hier lezen.

Indien u een samenwerking met Balans aangaat of om een andere reden persoonsgegevens aan Uitgeverij Balans verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Uitgeverij Balans VOF, Keizersgracht 117, 1015 CJ, Amsterdam, KvK 612 42 691

 

 1. Welke gegevens verwerkt Uitgeverij Balans en voor welk doel?

2.1. In het kader van onze samenwerking kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt (indien we die ooit van u hebben ontvangen):

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Bedrijfsnaam
 4. Aanhef
 5. Functie
 6. Initialen
 7. Afdeling
 8. Geslacht
 9. Telefoonnummer
 10. Adressen
 11. E-mailadressen
 12. Bankrekeningnummer
 13. KvK-nummer
 14. Foto

2.2. Uitgeverij Balans verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst;
 2. om een toekomstige samenwerking te zoeken;
 3. voor facturatie en financiële administratie die voortkomt uit onze samenwerking;
 4. om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen over (nieuwe) boeken, (netwerk)bijeenkomsten, boekpresentaties, auteurs en nieuws rondom Uitgeverij Balans middels een e-mailing of fysieke mailing;
 5. om de uitgeefgeschiedenis op te bouwen en een archief aan te leggen in het kader van onze uitgaven.

 

 1. Bewaartermijnen

Uitgeverij Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Uitgeverij Balans passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Uitgeverij Balans gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Uitgeverij Balans. Met de verwerkers heeft Uitgeverij Balans een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen

5.1. Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Balans zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Uitgeverij Balans uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Uitgeverij Balans zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Uitgeverij Balans u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Uitgeverij Balans uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl).

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken via www.uitgeverijbalans.nl/privacyverklaring-creatieven-en-leveranciers. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.